messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
public citizen
equalizer ระบบข้อมูลกลาง info /ระบบงานเลือกตั้ง
public กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
poll ระบบeplan
equalizer ระบบบัญชีท้องถิ่น
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
equalizer แผนที่ภาษี
info_outline เว็บไซต์อปท
account_balance ข้อมูลอปท
equalizer ข้อมูลด้านการเงินการคลัง-อปท
check_circle รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
group ข้อมูลครูอปท
folder ข้อมูลประชากรตำบลนาป่าแซง
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
account_circle ระบบเบี้ยยังชีพ
autorenew ระบบLEC
public ระบบเบี้ยยังชีพ
group ระบบเลือกตั้ง
folder แนวทางปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
folder ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการ
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนาป่าแซง

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง