เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : ๐๙๙-๐๒๗๔๐๙๖
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-2842517
(นางนภาพร เพชรพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : ๐๘๒-๘๔๒๒๓๖๕
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๙๙-๐๒๗๔๐๙๖
พ.จ.ต.พินิจ มุทุจิตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาววิไลวรรณ สีบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : ๐๘๑-๒๘๒๖๗๕๘