เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : ๐๙๙-๐๒๗๔๐๙๖
(นางพิมพ์ระวี ปัญญาวุฒิ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : ๐๘๖-๒๕๘๓๐๕๘
(นางนภาพร เพชรพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : ๐๘๒-๘๔๒๒๓๖๕
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๙๙-๐๒๗๔๐๙๖
(นายวิทยา ทวีพันธ์)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : ๐๘๙-๘๔๕๒๑๕๘
(นางสาววิไลวรรณ สีบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : ๐๘๑-๒๘๒๖๗๕๘