เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
(นางนภาพร เพชรพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จูมจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวกันธิกา ทองเกตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางสาวศุภักษร มีศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางสาวทิศากร จารุวัน
เจ้านักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางบุษบง ลอยลม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวมาลัย จันทร์หอม)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นายมนัส พิมพ์สุตะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวจินตรา สาระดำ
คนงาน (ปฏิบัติงานพัสดุ)
นางสาวอรทัย แก้วแสนไชย
คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี)