เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
นางพิมพ์ระวี ปัญญาวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น
นางวารุณี คณาดี
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น
(นายวิทยา ทวีพันธ์)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเสน่ห์ศิลป์ แสนโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน
นายศักดิ์ระพี ศรีปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปริณดา มาพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติชัย สิทธิธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
(นายวิชัย ทองห่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดารารัตน์ ค่าแพง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดัสกร สายตา)
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานขับรถ)
(นางละมัย คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
(นางสาวจิรารัตน์ พันโยธา)
พนักงานจ้างทั่วไป ช่วยงานป้องกันฯ
(นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร)
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานเกษตร)
(นางสาวธิดารัตน์ บัวลา)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานป้องกันฯ
(นางสาวณัฐกานต์ วรรณทวี)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์
นางสาวคิริลักษณ์ แก้วพรม
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่)
(นายวีระศักดิ์ แสนเขียว)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานดับเพลิง
(นายวันนา ทองเกลี้ยง)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานขับรถยนต์
นายอำนาจ ลอยลม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ขับรถดับเพลิง)
นายเสรี เอกศรี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ยาม)