messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางวารุณี คณาดี
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น)
พ.จ.ต.พินิจ มุทุจิตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวิทยา ทวีพันธ์
นิติกรชำนาญการ
นายศักดิ์ระพี ศรีปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสน่ห์ศิลป์ แสนโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปริณดา มาพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติชัย สิทธิธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวณัฐกานต์ วรรณทวี)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวจิรารัตน์ พันโยธา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายวิชัย ทองห่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดารารัตน์ ค่าแพง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดัสกร สายตา)
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
(นางละมัย คำจันทร์)
คนงาน (ปฏิบัติงานแม่บ้าน)
(นางสาวธิดารัตน์ บัวลา)
คนงาน (ปฎิบัติงานป้องกัน)
นางสาวคิริลักษณ์ แก้วพรม
คนงาน (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่)
(นายวีระศักดิ์ แสนเขียว)
คนงาน (ปฎิบัติงานขับรถดับเพลิง)
นายอำนาจ ลอยลม
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง)

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง