เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
กองช่าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
(นายประจิณ สีทิม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 065-2866044
นายสุวรรณ์ สังฆวัตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 093-3938471
(นางอนงค์ โพธารินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 096-3849524
(นายอุทัย พิลาทอง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 083-3758599
(นางปัทมนันท์ สีแลง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 062-1612152
account_box สมาชิกสภา
(นายลับ บ่อแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 086-2622852
(นายรถ วิบุญกุล)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 083-3735884
(นางอนงค์พรรณ ทองวรณ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 098-1410570
(นายสุนัน สุตาสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 090-8202152
(นางสาวทองเลียน มณเทียณ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 088-3681989
(นางบัวผัน แซ่เติ๋น)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 092-8692458
(นายฐาปนะ หวานใจ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 093-4714654
(นายทวี แก้วโท)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 062-5312603
(นายอานันท์ แก่นกุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 084-2708047
นายอารี วันทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1634202
นายวุฒิพล ชาวนาผือ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-1025233
นางสาวจุฑามาศ ค่าแพง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-7479839
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัด
นางพิมพ์ระวี ปัญญาวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น
นางวารุณี คณาดี
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น
(นายวิทยา ทวีพันธ์)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเสน่ห์ศิลป์ แสนโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน
นายศักดิ์ระพี ศรีปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปริณดา มาพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติชัย สิทธิธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
(นายวิชัย ทองห่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดารารัตน์ ค่าแพง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดัสกร สายตา)
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานขับรถ)
(นางละมัย คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
(นางสาวจิรารัตน์ พันโยธา)
พนักงานจ้างทั่วไป ช่วยงานป้องกันฯ
(นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร)
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานเกษตร)
(นางสาวธิดารัตน์ บัวลา)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานป้องกันฯ
(นางสาวณัฐกานต์ วรรณทวี)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์
นางสาวคิริลักษณ์ แก้วพรม
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่)
(นายวีระศักดิ์ แสนเขียว)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานดับเพลิง
(นายวันนา ทองเกลี้ยง)
คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
(นางนภาพร เพชรพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวกันธิกา ทองเกตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางสาวศุภักษร มีศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางสาวทิศากร จารุวัน
เจ้านักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวมาลัย จันทร์หอม)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นายมนัส พิมพ์สุตะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวจินตรา สาระดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรทัย แก้วแสนไชย
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี)
account_box กองช่าง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายโชคชัย คำจันทร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายประไพ พรมบุตร
ช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษาฯ
นายวิทยา ทวีพันธ์
นิติกร ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางอันจรินทร์ ลาหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
(นายนัฐพล สารราษฎร์)
พนักงานจ้างทั่วไป ช่วยงานธุรการ
นางสาววิภาพันธ์ เดชผล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา)
(นางรุ่งทิวา สังฆวัตร)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี
(นางทัศนีย์ สายแวว)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางณัฐธิดา สอนพงษ์)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคยาราม
(นางสาวสุมาลี ศรีชาติ)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางบัวลอย แถวลีลา)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี หมู่ 4
(นางจันทร์เพ็ญ บุปผาชาติ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางทิพวรรณ ไชยคำ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางน้อม ดีล้วน)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรำไพ จันทร์หอม)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางสิทธิศักดิ์ แก้วแสนไชย)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรัตนพร เพชรขอนขว้าง)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางสาวยุภารัตน์ แก้วลา)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนา
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววิไลวรรณ สีบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข
นางสาวจันสุดา วรรณโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวชนชนก จันทวี)
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ)
(นางสาวศิริพร สมน้อย)
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานสาธารณสุข)