เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ sitemap
วันนี้ 598
สัปดาห์นี้2,613
เดือนนี้20,892
ปีนี้250,704
ทั้งหมด476,338

image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลนาป่าแซง
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำขวัญตำบลนาป่าแซง
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" ตำบลนาป่าแซง ณ วัดอุดรมงคล [7 กันยายน 2565]
ทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “นายอำเภอพาไปวัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร ช่วงเข้าพรรษา” โดยแผนครั้งที่ 3 ณ วัดผาสุการาม บ้านโคกพระหมู่ที่ 10 [26 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [22 สิงหาคม 2565]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา [12 สิงหาคม 2565]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์

folder หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 กันยายน 2565 2026/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก โดย : admin อ่าน : 1
22 กันยายน 2565 2025/2565 insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin อ่าน : 1
22 กันยายน 2565 2024/2565 insert_drive_file ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการ วัสดุราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย : admin อ่าน : 1
4 สิงหาคม 2565 1686/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย grade โดย : admin อ่าน : 25
4 สิงหาคม 2565 1685/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (การใช้และการบันทึกโปรแกรม) grade โดย : admin อ่าน : 25
4 สิงหาคม 2565 1684/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 26
4 สิงหาคม 2565 1683/2565 insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 26
4 สิงหาคม 2565 1682/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ grade โดย : admin อ่าน : 24
4 สิงหาคม 2565 1681/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ grade โดย : admin อ่าน : 25
4 สิงหาคม 2565 1680/2565 insert_drive_file ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade โดย : admin อ่าน : 24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1039
ข้อหารือกรณีเทศบาลเมืองมหาสารคามจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว1038
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1037
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1031
ข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1031
ข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว1029
การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2565
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1028
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4981
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4980
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถนศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
26/09/2565
26/09/2565
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กศ.
23/09/2565
26/09/2565
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]
กพส.
26/09/2565
26/09/2565
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566
กพส.
26/09/2565
26/09/2565
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566
กค.
26/09/2565
26/09/2565
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กศ.
23/09/2565
26/09/2565
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ