เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ sitemap
วันนี้ 1730
เดือนนี้14,492
ทั้งหมด524,307

image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
มอบเงินช่วยเหลือประชาชน [17 มกราคม 2566]
สำนักปลัดเทศบาล ร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ [3 มกราคม 2566]
ทำบุญตักบาตรเทศบาล กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม [28 ธันวาคม 2565]
ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [16 ธันวาคม 2565]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์

folder หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 มกราคม 2566 185/2566 insert_drive_file แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - งบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน พ.ย. ๖๕) โดย : admin อ่าน : 2
27 มกราคม 2566 184/2566 insert_drive_file ขอเชิญเช้าร่วมประชุมการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย : admin อ่าน : 2
27 มกราคม 2566 181/2566 insert_drive_file ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดย : admin อ่าน : 1
27 มกราคม 2566 178/2566 insert_drive_file การสำรวจพื้นที่หมูบานที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระปบสาธารณูปการ เนื่องจาก ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดย : admin อ่าน : 1
27 มกราคม 2566 177/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Canalize Pro, ๒.๐ ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดคลอกคลอง ลำห้วย สระนา และขุดดินวางท่อระบายน้ำ” โดย : admin อ่าน : 1
27 มกราคม 2566 176/2566 insert_drive_file ยอร่วมมือในการบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin อ่าน : 1
27 มกราคม 2566 175/2566 insert_drive_file การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์ โดย : admin อ่าน : 1
27 มกราคม 2566 174/2566 insert_drive_file แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
27 มกราคม 2566 173/2566 insert_drive_file การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดย : admin อ่าน : 1
26 มกราคม 2566 172/2566 insert_drive_file การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin อ่าน : 2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
7 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.6/ว751
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.6/ว750
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.2/ว 209
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว204
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว198
ขอความร่วมมือส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว193
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
6 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว171
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว202
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.3/1177
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหาย จากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ