messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
(นายประจิณ สีทิม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 065-2866044
นายสุวรรณ์ สังฆวัตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 093-3938471
(นางอนงค์ โพธารินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 096-3849524
นางสาวญาณี บัวลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นางรจนา จันทร์หอม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 095-3900765

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง