เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ sitemap
วันนี้ 119
เดือนนี้6,121
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,870
ทั้งหมด 280,000

image ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง
"ThaiD" มีดีกว่าที่คิด กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD”
ต่อต้านคอรัปชั่น
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
image จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 08/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [31 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 07/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [31 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 06/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [31 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 05/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [31 กรกฎาคม 2566]
 
play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
No Gift Policy


ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
กิจกรรม " นายอำเภอพาเข้าวัด ปันบุญ " [22 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 [12 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 [11 กันยายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน [8 กันยายน 2566]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
สายตรงนายกฯ
สายด่วนนายก
065-2866044
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ตำบลนาป่าแซง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
29 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.6/ว1064
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว1062
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว5914
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว5876
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว5875
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/8859
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว5915
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
27 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 1058
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
27 ก.ย. 2566
อจ 0023.3/ว 5866
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ