เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ sitemap
วันนี้ 791
สัปดาห์นี้4,076
เดือนนี้26,563
ปีนี้318,756
ทั้งหมด605,636

image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลนาป่าแซง
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำขวัญตำบลนาป่าแซง
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [8 สิงหาคม 2565]
ประชุมประชาคม เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มไก่) ของ นายบุญเกษม โพธารินทร์ [5 สิงหาคม 2565]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม [19 กรกฎาคม 2565]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์

folder หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 สิงหาคม 2565 1686/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1685/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (การใช้และการบันทึกโปรแกรม) โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1684/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1683/2565 insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565 1682/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1681/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1680/2565 insert_drive_file ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1679/2565 insert_drive_file แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ รวม ๔๙ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1678/2565 insert_drive_file การขออนุมัติดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเดิม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565 1677/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย : admin อ่าน : 3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.4/ว830
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์" ในรูปแบบ Infographic
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว829
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/828
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/827
ขอเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการบูรณาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/826
ขอใช้สถานที่จัดอบรมโครงการบูรณาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.2/ 825
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ ๓
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.1/ว818
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเมทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว815
ข้อหารือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว814
การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
10/08/2565
10/08/2565
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[จังหวัดแนบท้าย]
กม.
09/08/2565
10/08/2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[QR-CODE]
กค.
10/08/2565
10/08/2565
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
[คู่มือฯ]
กศ.
09/08/2565
10/08/2565
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[บัญชีรายชื่อ]
กสว.
10/08/2565
10/08/2565
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
[เอกสารแนบ]
กศ.
10/08/2565
10/08/2565
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ