messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษาฯ
จ่าเอกประดับ สุขนวล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัมราภรณ์ สอางจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางอันจรินทร์ ลาหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
(นายณัฐพล สารราษฎร์)
คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ)
นางสาววิภาพันธ์ เดชผล
คนงาน (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา)

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางรุ่งทิวา สังฆวัตร)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี
(นางณัฐธิดา สอนพงษ์)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคยาราม
(นางสาวสุมาลี ศรีชาติ)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางบัวลอย แถวลีลา)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี หมู่ 4
(นางจันทร์เพ็ญ บุปผาชาติ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางทิพวรรณ ไชยคำ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางน้อม ดีล้วน)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรำไพ จันทร์หอม)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางสิทธิศักดิ์ แก้วแสนไชย)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรัตนพร เพชรขอนขว้าง)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางสาวยุภารัตน์ แก้วลา)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนา

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง