เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษาฯ
นายวิทยา ทวีพันธ์
นิติกร ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางอันจรินทร์ ลาหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
(นายนัฐพล สารราษฎร์)
พนักงานจ้างทั่วไป ช่วยงานธุรการ
นางสาววิภาพันธ์ เดชผล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา)
(นางรุ่งทิวา สังฆวัตร)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี
(นางทัศนีย์ สายแวว)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางณัฐธิดา สอนพงษ์)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคยาราม
(นางสาวสุมาลี ศรีชาติ)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางบัวลอย แถวลีลา)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี หมู่ 4
(นางจันทร์เพ็ญ บุปผาชาติ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางทิพวรรณ ไชยคำ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางน้อม ดีล้วน)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรำไพ จันทร์หอม)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางสิทธิศักดิ์ แก้วแสนไชย)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรัตนพร เพชรขอนขว้าง)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางสาวยุภารัตน์ แก้วลา)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนา