messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถีง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถีง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง กทอ.๖๕-๐๗-๐๓๑๓
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาถาวร (เขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา)-บ้านสามัคคีน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านคำย่านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาป่าแซง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๔๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน 25 ล้าน) กทอ.64-07-0660
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน 5 แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน 5 แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ? ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ? ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนบ้านโคกพระถึงสายบ้านหนองแสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 3,10 ตำบลนาป่าแซง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซงจำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 398
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง (แห่งใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 559
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง (แห่งใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 652
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 63 - 15 พฤษภาคม 2564 ประจำปีการศึกษา 2/2563
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 650
rss_feed ค่าวัสดุ - อาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลนาป่าแซง จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 607
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง (แห่งใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 615
rss_feed ค่าวัสดุ - อาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลนาป่าแซง จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 614
1 - 33 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง