messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววิไลวรรณ สีบุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจันสุดา วรรณโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นางสาวชนชนก จันทวี)
คนงาน ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
(นางสาวศิริพร สมน้อย)
คนงาน ปฎิบัติงานสาธารณสุข
นายวันนา ทองเกลี้ยง
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
นางสาวศิริภา บูชาพันธ์
คนงาน (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง