เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยา.ว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างขางละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
27 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดย : admin เปิดอ่าน : 4
20 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาป่าแซง หมูที่ ๑ - ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุม ราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
12 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก โดย : admin เปิดอ่าน : 8
12 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก โดย : admin เปิดอ่าน : 7
27 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง กทอ.๖๕-0๗-๐๓๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : admin เปิดอ่าน : 9
14 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเช้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
16 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชาวดำ (๑๘ หน้า/นาทึ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
15 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
17 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ผลการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
3 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
3 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลน่าป่าแซง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
8 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
4 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มงานราชการตำบลนาป่าแซง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนา ป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน ๒๕ ล้าน) กทอ.๖๔-๐๗-๐๖๖O โดยวิธีคัดเลือก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 143
24 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ประกาศการใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2