เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป้าแซง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดผาสุการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านวินัยดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ให้พนักงานเทศบาล เดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ถนนบ้านโคกพระถึงสายบ้านหนองแสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลนาป่าแชง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.๔0 เมตร พื้นที่ ๘,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในเทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง อนุมัติให้พนักงานเทศบาลตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เปลี่ยนสายงาน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1