เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของการชัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ - ๑๕ พ.ค. ๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ(TOR) ของตัวอักษรฉลุลีทอง ชื่อ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DLTV poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป้าแซง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดผาสุการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านวินัยดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ให้พนักงานเทศบาล เดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ถนนบ้านโคกพระถึงสายบ้านหนองแสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลนาป่าแชง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.๔0 เมตร พื้นที่ ๘,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในเทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง อนุมัติให้พนักงานเทศบาลตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เปลี่ยนสายงาน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2