messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ ๒๘๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาป่าแซง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๒ รอบการประเมิน (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของการชัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ - ๑๕ พ.ค. ๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ(TOR) ของตัวอักษรฉลุลีทอง ชื่อ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DLTV poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป้าแซง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดผาสุการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านวินัยดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ให้พนักงานเทศบาล เดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ถนนบ้านโคกพระถึงสายบ้านหนองแสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลนาป่าแชง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.๔0 เมตร พื้นที่ ๘,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในเทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง