messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเส้นรอบหมู่บ้าน ๑,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านวินัยดี ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถีง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ขนาดอาคารกว้างที่สุดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงดินลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสวย ทองห่อ-บ้านนายคำพัน อุ่นอก) ผิวจราจรถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง กทอ.๖๕-๐๗-๐๓๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาถาวร (เขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา)-บ้านสามัคคีน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านคำย่านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาป่าแซง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท,ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๓ (บ้านนายบุญมี แสนแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๓ (ถนนสายเหนือศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวินัยดี หมู่ 4 (ถนนสายบ้านนางนงค์ - บ้านนางนาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำย่านาง หมู่ 8 (ถนนสายบ้านนายสมัย - ถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๔๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วหน้าเทศบาลตำบลนาป่าแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน 25 ล้าน) กทอ.64-07-0660 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed ซื้อซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน 5 แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาระหว่าง ม.9 บ้านโคกเจริญ - ม.1 บ้านนาป่าแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนบ้านโคกพระถึงสายบ้านหนองแสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 3,10 ตำบลนาป่าแซง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed จ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนผิวจราจรดินลูกรัง ถนนดินลูกรังในเขตตำบลนาป่าแซง จำนวน 10 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed ซื้อซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านวินัยดี บ้านวินัยดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามัคคี บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 316
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าสบายดีรีสอร์ต บ้านนาถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางพิศ เชื่อมถนนลาดยางบ้านคำย่านาง หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าบ้านนางสุนทร แสนเลิง บ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านยางเครือพัฒนา บ้านยางเครือพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซงจำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 359
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน 5 แห่ง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 409
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 543
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 63 - 15 พฤษภาคม 2564 ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 621
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเส้นทางข้างวัดบ้านคำย่านาง หมู่ 8 - นานายบุญมี มีผล พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 597
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน - นานายทองดี กุมภิโร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกเจริญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 620
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านสามแยกชมภู หมู่ 6 ? ถนน คสล. สายถนนอรุณประเสริฐ - หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 554
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังจากสี่แยกนานายเลิศ จารุขันธ์ - นานายสถิต จันทร์หอม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกพระ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 555
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเส้นทางบ้านยางเครือพัฒนาหมู่ที่ 7 - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 9 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 567
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางนาพ่อบ้ง จันทร์ดาวงศ์ - นาพ่อคำแสนโท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกเจริญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 552
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายสายทางนาพ่อสุดธรร พันโศก - ที่พักสงฆ์ตลาดป่า พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโคกเจริญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 560
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายทางนานายเทียม ส่องแสง - นานายสำรวย นันตะวัน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวินัยดี หมู่ทีี่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 534
1 - 50 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง