เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 สิงหาคม 2565
1686/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดย : admin เปิดอ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565
1685/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (การใช้และการบันทึกโปรแกรม) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565
1684/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
4 สิงหาคม 2565
1683/2565 insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1682/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1681/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1680/2565 insert_drive_file ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1679/2565 insert_drive_file แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ รวม ๔๙ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1678/2565 insert_drive_file การขออนุมัติดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเดิม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1677/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย : admin เปิดอ่าน : 4
4 สิงหาคม 2565
1675/2565 insert_drive_file ผลการคัดเลือกและจัดที่ดิน โดย : admin เปิดอ่าน : 2
4 สิงหาคม 2565
1674/2565 insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสบุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
4 สิงหาคม 2565
1673/2565 insert_drive_file ขออนุญาตเดินทางไปราชการออกนอกเขตจังหวัด โดย : admin เปิดอ่าน : 2
4 สิงหาคม 2565
1672/2565 insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
3 สิงหาคม 2565
1671/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
2 สิงหาคม 2565
1659/2565 insert_drive_file ขอเชิญร่วมกิจกรรมนายอำเภอพาไปวัด ทำบุญตักบาตรในช่วงเวลาเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือน โดย : admin เปิดอ่าน : 3
2 สิงหาคม 2565
1658/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ขอหมายเลขติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อประสานงานข่าวท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 3
2 สิงหาคม 2565
1657/2565 insert_drive_file หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
2 สิงหาคม 2565
1656/2565 insert_drive_file ส่งผลการตรวจข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดย : admin เปิดอ่าน : 3
2 สิงหาคม 2565
1655/2565 insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 989 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50