เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
กองช่าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แจ้งการโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตเสี่ยม งวดที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนและแบบสรุปจำนวนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) รุ่นที่ ๑๑
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Bum check) สำหรับการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอเชิญร่วมการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณา คัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุ ราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 792 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40