เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 ธันวาคม 2565
2750/2565 insert_drive_file ส่งคืนเงินอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
9 ธันวาคม 2565
2749/2565 insert_drive_file แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
9 ธันวาคม 2565
2748/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาซิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2747/2565 insert_drive_file กำหนดตรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2746/2565 insert_drive_file การสกอบรมจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2745/2565 insert_drive_file ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2744/2565 insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2743/2565 insert_drive_file การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ของช้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2742/2565 insert_drive_file โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2741/2565 insert_drive_file ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน :
9 ธันวาคม 2565
2740/2565 insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้อฺงถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน :
8 ธันวาคม 2565
2738/2565 insert_drive_file ขอเข้าร่วมเปรียบเทียบราคา โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2737/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2736/2565 insert_drive_file ของบประมาณ ขยาย ถนน หมู่ 1 นาป่าแซง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2735/2565 insert_drive_file ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2734/2565 insert_drive_file โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณ รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2732/2565 insert_drive_file การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2731/2565 insert_drive_file การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพี้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
2730/2565 insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดย : admin เปิดอ่าน : 1
7 ธันวาคม 2565
2728/2565 insert_drive_file เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ ๒๑ - ๓๐ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 1573 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79