messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว กองคลัง เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่าแซง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลนาป่าแซง จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑-ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ราชการ - รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และติดเครนพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน บจ 8955 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ ๑) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๗๔ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมกล่องสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอรุณประเสริฐ-บ้านยางเครือพัฒนา หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๙-ไปที่พักสงฆ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายนายสมศรี เบญจ์มาศ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแซง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(รายนายกาญจน์ เชาวะนะ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านวินัยดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านวินัยดี หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสบายดีรีสอร์ท (ต่อจาก ถนน คสล.เดิม)-บ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำย่านาง หมู่ที่ ๘-บ้านยางเครือพัฒนา หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(รายนายกาญจน์ เชาวะนะ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านวินัยดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายนายสมศรี เบญจ์มาศ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแซง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายนายสมศรี เบญจ์มาศ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแซง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายนายสมศรี เบญจ์มาศ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแซง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(รายนายกาญจน์ เชาวะนะ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านวินัยดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(รายนายกาญจน์ เชาวะนะ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านวินัยดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับอำเภอ/จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจัดทำแผ่นพับภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางเครือพัฒนา หมู่ที่ ๗-เขตตำบลนาหว้า ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านนายถวิล อัปกาญจน์-บ้านนางประกาย มาพงษ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ ๖-บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาลภายในเขตตำบลนาป่าแซง ตามแบบของเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับอำเภอ/จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับอำเภอ/จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการ รายนางฉลาด ปัญญาวงศ์ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๘ บ้านคำย่านาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการ รายนายคำมี พันธุมาศ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๖ บ้านสามแยกชมภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหน้าบ้านนางสาวนารินทร์ บ่อแก้ว-หน้าบ้านนางบัวผัน แซ่เติ๋น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการ รายนายคำมี พันธุมาศ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๖ บ้านสามแยกชมภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 50 (ทั้งหมด 718 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง