messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สวัสดีค่ะอยากจะทราบว่าถ้าจะทำบ้านใหม่ยื่นแปลนบ้านในเขตเทศบาลจะต้องให้เจ้าตัวไปยื่นเองหรือว่าใครยื่นก็ได้คะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ (22 มีนาคม 2565) จันทร์ยา ฟองน้อย เจ้าตัวไปเองนะครับ จะได้สอบถามข้อมูล ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอเลขที่บ้านใหม่ 1. แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่ออบต.,เทศบาลที่บ้านตั้งอยู่ 2. เมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างจาก อบต.,เทศบาลให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 3. แจ้งขอออกเลขที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขทีบ้านที่ตั้งอยู่ 4. แจ้งขอออกใบรับรองส้วมจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในพื้นที่ตำบลที่อาศัย 5. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้วเสร็จ ให้รวบรวมเอกสารต่อไปนี้ยื่นคำขอออกเลขที่บ้านใหม่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อขอรับ สำเนาทะเบียนบ้านใหม่ ประกอบด้วย 1) สำเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ (และของผู้รับมอบอำนาจ กรณีที่มิการมอบอำนาจดำเนิน การแทน) 2) สำเนาโฉนดที่ดินหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือการ ครอบครองที่ดินแปลงนี้น ๆ 3) หนังส้อมอบอานาจของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคาร ปิด อากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่มีการมอบอานาจดำเนินการ แทน) 4) ภาพถ่ายบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านที่กอสร้างแล้ว เสร็จ และให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อ รับรองว่าเป็น ภาพถ่ายบ้านหรือสิ่งกอสร้างที่จะขอเลขที่บ้านไหมจริง 5) หนังสือรับแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่ของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน (ท.ร. 900) ที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านตั้งอยู่ 6) หนังสือรับรองการใช้ส้วม
ถ้าต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง (14 พฤษภาคม 2564) เดือนเพ็ญ สังฆวัตร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง