messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือส่ง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 พฤศจิกายน 2565
อจ 72501/581 แจ้งการทำลายบัตรเลือกตั้ง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 60
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๒/๐๗๔ ขอหนังลือรับรองยอด (statement) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 166
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๒/๐๗๓ ขอหนังสือรับรองยอด(statement) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 206
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๓ /๐๗๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 148
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๓/๐๗๐ ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรนํ้าเพื่อ รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 163
10 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๘ รายงานการจัดทำ “บันทึกท้องถิ่น ๒๕๖๕” poll โดย : adminเปิดอ่าน : 146
10 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๙ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 142
9 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๗ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 157
9 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๖ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 140
9 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๕ ตอบรับการโอน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 136
8 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ว๐๖๓ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 152
8 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ ว ๐๔๐ เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการกำกับติดตามในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ ๑ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 146
7 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ ๐๖๑ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 159
7 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ ๐๖๐ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 137
31 มกราคม 2565
049/2565 ส่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 171
27 มกราคม 2565
อจ 72501/043 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 160
18 มกราคม 2565
อจ 72501/029 ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 181
18 มกราคม 2565
อจ 72501/028 ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 207
18 มกราคม 2565
อจ 72501/027 ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 180
11 มกราคม 2565
อจ 72504/010 รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 185
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง