เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือส่ง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 พฤศจิกายน 2565
อจ 72501/581 insert_drive_file แจ้งการทำลายบัตรเลือกตั้ง โดย : admin เปิดอ่าน : 10
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๒/๐๗๔ insert_drive_file ขอหนังลือรับรองยอด (statement) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๒/๐๗๓ insert_drive_file ขอหนังสือรับรองยอด(statement) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 140
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๓ /๐๗๑ insert_drive_file การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 127
14 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๓/๐๗๐ insert_drive_file ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรนํ้าเพื่อ รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
10 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๘ insert_drive_file รายงานการจัดทำ “บันทึกท้องถิ่น ๒๕๖๕” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 126
10 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๙ insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
9 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๗ insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 121
9 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๖ insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
9 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/๐๖๕ insert_drive_file ตอบรับการโอน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
8 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ว๐๖๓ insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 126
8 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ ว ๐๔๐ insert_drive_file เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการกำกับติดตามในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ ๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
7 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ ๐๖๑ insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
7 กุมภาพันธ์ 2565
อจ ๗๒๕๐๑/ ๐๖๐ insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
31 มกราคม 2565
049/2565 insert_drive_file ส่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 145
27 มกราคม 2565
อจ 72501/043 insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 134
18 มกราคม 2565
อจ 72501/029 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
18 มกราคม 2565
อจ 72501/028 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 151
18 มกราคม 2565
อจ 72501/027 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 154
11 มกราคม 2565
อจ 72504/010 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 160
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2