เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11
image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ประชาสัมพันธ์ รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง
โควิด19
ต่อต้านคอรัปชั่น
ลดและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โคโรนา-2019) "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ลดและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โคโรนา-2019) "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เหตุด่วน เหตุร้าย วาตภัย อัคคีภัย เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง..กู้ชีพ กู้ภัย อปพร.เทศบาลตำบลนาป่าแซง โทรสายตรง.. 082-1331277 ตลอด 24 ชั่วโมง..บริการฟรี
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ทางการมองเห็นที่ได้รับการคัดเลือกในตำบลนาป่าแซง [18 พฤศจิกายน 2564]
มอบน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน [16 พฤศจิกายน 2564]
มอบน้ำดื่ม กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 [16 พฤศจิกายน 2564]
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 [23 ตุลาคม 2564]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder_open หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 พฤศจิกายน 2564 2601/2564 insert_drive_file การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ โดย : admin อ่าน : 1
26 พฤศจิกายน 2564 2600/2564 insert_drive_file หารือแนวทางดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete โดย : admin อ่าน : 1
26 พฤศจิกายน 2564 2599/2564 insert_drive_file แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การดำเนินงาน อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน :
26 พฤศจิกายน 2564 2598/2564 insert_drive_file ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการล่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนล่งเสริมกิจการเทศบาล โดย : admin อ่าน :
26 พฤศจิกายน 2564 2597/2564 insert_drive_file โครงการฝึกกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย : admin อ่าน :
26 พฤศจิกายน 2564 2596/2564 insert_drive_file ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (e-Plan) โดย : admin อ่าน : 1
26 พฤศจิกายน 2564 2595/2564 insert_drive_file การ เรียก คืน เงิน เบี้ย ยังขีพผู้สูง อายุ กรณี ผู้สูง อายุได้รับบำนาญจากหน่วย งานของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin อ่าน : 1
26 พฤศจิกายน 2564 2594/2564 insert_drive_file โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย : admin อ่าน :
26 พฤศจิกายน 2564 2593/2564 insert_drive_file การจัดประกวดลื่อการ์ตูนแอนมินชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความชื่อสัตย์แก่เด็กวัย ๔- ๖ ปี ในโครงการ สื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง โดย : admin อ่าน :
26 พฤศจิกายน 2564 2562/2564 insert_drive_file รายงานสถานการณ์ กีฬาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย : admin อ่าน :

folder หนังสือส่ง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 ตุลาคม 2564 ที อจ ๗๒๕๐๑/๔๖๖ insert_drive_file ขอส่งตัวพนักงานเทศบาลสามัญ poll โดย : admin อ่าน : 27
28 ตุลาคม 2564 อจ 72504/463 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง grade โดย : admin อ่าน : 14
28 ตุลาคม 2564 อจ 72504/464 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง grade โดย : admin อ่าน : 15
21 ตุลาคม 2564 ที่ อจ ๗๒๕๐๑/๔๔๙ insert_drive_file การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใชในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade โดย : admin อ่าน : 20
19 ตุลาคม 2564 72501/446 insert_drive_file ขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงคูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ grade โดย : admin อ่าน : 16
19 ตุลาคม 2564 อจ 72501/447 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin อ่าน : 12
19 ตุลาคม 2564 อจ 72501/447 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin อ่าน : 11
19 ตุลาคม 2564 อจ 72501/447 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ 2564 grade โดย : admin อ่าน : 11
19 ตุลาคม 2564 อจ 72501/447 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin อ่าน : 11

folder หนังสือคำร้อง
insert_drive_file ขอใช้น้ำประปา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางคำย่านาง-ยางเครือ เส้นทางคำย่านาง ไป อ.ปทุมราชวงศา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปรับเกลี่ยถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถาวร หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview407

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
language หนังสือราชการกรม
thumb_up facebook
facebook
facebook
facebook

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ