เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 389
folder คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งครูเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ให้พนักงานเทศบาล เดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ถนนบ้านโคกพระถึงสายบ้านหนองแสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลนาป่าแชง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.๔0 เมตร พื้นที่ ๘,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง อนุมัติให้พนักงานเทศบาลตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เปลี่ยนสายงาน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร