เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 307
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ประชุมเตรียมต้อนรับคณะผู้ประกวดนางสาวไทย [17 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกกรมทำบุญตักบาตรสายวัฒนธรรม) [30 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [27 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบราชูปถัมภ์ [20 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ต้อนรับ ท่าน​อนุพงค์​ สุจริยากุล​ นายแพทย์​ผู้​ทรงคุณวุฒิ​ กรมควบคุมโรค​ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคปัจจัยเสี่ยงและภัย สุขภาพในระดับพื้นที่ [14 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปทุมราชวงศา ออกตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมแก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4 [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ทางการมองเห็นที่ได้รับการคัดเลือกในตำบลนาป่าแซง [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบน้ำดื่ม กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร