เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดาวโหลดเอกสาร
folder งานการเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 146
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพผู้กักตัว บ้านสามัคคี ม.2 [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้กักตัวโรคโควิด 19 บ้านสามัคคี ม.2 [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการ รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 4 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา (พชอ.) [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ศวภ.อีสานล่าง (สสส.) ลงพื้นที่ตำบลนาป่าแซง ให้กำลังใจคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน พชอ.พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 [7 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
เปิดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 Community Isolation อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [23 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕) [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร ในวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ [3 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลรสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 3 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา (พชอ.) [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร