เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 339
folder_open หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 มกราคม 2565
089/2565 insert_drive_file แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
111/2565 insert_drive_file ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
110/2565 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อครัวเรือนเปราะบางเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (Community Center) โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
109/2565 insert_drive_file การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
108/2565 insert_drive_file เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
107/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
087/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สนับสนนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 มกราคม 2565
083/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และย่าฆ่าเชื้อฉีดพ่นเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
17 มกราคม 2565
106/2565 insert_drive_file การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
104/2565 insert_drive_file ประชุมเตรียมต้อนรับคณะผู้ประกวดนางสาวไทย โดย : admin เปิดอ่าน : 1
17 มกราคม 2565
105/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
104/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุมเตริยมต้อนรับคณะผู้ประกวดนางสาวไทย โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
103/2565 insert_drive_file การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
insert_drive_file การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
101/2565 insert_drive_file ประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับมาตรการการกำกับดูแลสุกร เนี้อสุกร โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
100/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
099/2565 insert_drive_file การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ช่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
098/2565 insert_drive_file แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
097/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ กลุ่มงานแผนงาน/โครงการฟินฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน :
17 มกราคม 2565
096/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 365 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร