ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรมโครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลนาป่าแซง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง