ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง