ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคยาราม จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง