ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง