ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง