ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (เหมาจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมค่าแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง