ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง กระดาษเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๗๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง