ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด กระดาษเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๗๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง