ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้า) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง