ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาป่าแซง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยได้ดำเนินการสรรหาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสุร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ ๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ลำดับ ๑. เลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๑ ชื่อ-สกุล นางสาวรุ่งทิพย์ แสนเจริญสุข สอบได้ลำดับที่ ๑ ๒. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ลำดับ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๒๐๐๑ ชื่อ-สกุล นางสุมารี พรมวัน สอบได้ลำดับที่ ๑ ๓. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง ลำดับ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๓๐๐๑ ชื่อ-สกุล นางสาวสุธิพร กลิ่นลั่นทม สอบได้ลำดับที่ ๑ ทั้งนี้ เมือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะเรียกให้ท่านมารายงานตัวเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : 5modSqMTue103824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้