ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ผลการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียด : ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ร่วมกับ กำนัน ผูใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓,๑๐ และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกพระ วินัยดี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์!ดยการออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลสิ่งเสพติด นั้น บัดนี้การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านวินัยดี - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมบ้านโคกพระ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมบ้านโคกพระ ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง - ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านโคกพระ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมบ้านวินัยดี - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมบ้านโคกพระ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : 57KCVgnFri100250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้