ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นให้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง
รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบล นาป่าแซง สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ เทศบาลฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดของท่านได้ทราบโดยบัวกัน หากผูใดมีความประสงค์จะโอน ให้ล่งคำร้องขอโอน พร้อมเอกสารสำเนา ทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง หรือลอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายัง เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันและเวลาราชการ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความนับถือ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : wSEiZpCTue103124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้