ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔,๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดไม่ เกิน ๓๐ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายลับ บ่อแก้ว) ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : qOe6qHuTue102916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้