ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล นาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเด็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอ ราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรวัสย์ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ชายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็น ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : lq7wt46Wed30855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้