ชื่อเรื่อง : การขออนุมัติดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเดิม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : pUnru6qFri51916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้