ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จะจัดอบรม ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลนาป่าแซงที่เข้าร่วมอบรม 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาป่าแซง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคในช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัยและเกี่ยวกับสุขภาพจริตยองเด็กเล็ก จึงขออนุมัติหยุดการเรียนการสอนศูนย์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และเปิดทำการเรียนการสอนวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : 0d4hmXjMon22452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้