ชื่อเรื่อง : ขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงคูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : VY9ylgNMon32350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ตามที่ รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ เด็กแรกเกิดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ในอัตรา ๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี เพื่อให้ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ ให้เด็กได้รับการดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย เพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป