ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที ๖๘๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ชื่อไฟล์ : KCLhyroMon95646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๔ ของประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และข้อ ๔ ของประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.ท.จ.อำนาจเจริญ) ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซงดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ จำนวน ๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแต่งตั้งแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔