ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง