ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดหายานพาหนะ รถทั่วร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน 2 คั่น และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง