เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด : วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง พร้อม นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร ผช.งานเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อล่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ เขตจตุจักร กรุงเทพๆ ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ใด้ยื่นเอกสารขอรับการสนับสบุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โครงการติดตั้งระบบสูบนั้าพลังงาน แสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบสูบนั้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ในตำบลนาป่าแซง ต่อไป งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ผู้โพส : admin