ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดหาอาหาร เครื่องดื่มและน้ำแข็งสำหรับพระภิกษุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมทำบุญตักบาตรสายวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง