ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง