ชื่อเรื่อง : รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : wsZy1ELMon33323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอำนานเจริญแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด และดำเนินการจัดส่งแบบรายงานข้อมูลการขอรับเงินฯ (สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (เอกสาร ๒) แบบรายงานข้อมูลปัญหาฯ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (เอกสาร ๓) แบบสรุป การขอรับเงินโครงการฯ (สำหรับ อปท.) (เอกสาร ๔) และแบบรายงานสรุปข้อมูลปัญหาฯ (เอกสาร ๕) พร้อมทั้ง ใท้ชี้แจงเหตุผล/ระบุสาเหตุ ไว้ในช่องหมายเหตุของแบบรายงานให้ชัดเจน ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบล นาป่าแซง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา