ชื่อเรื่อง : ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : s7Nlo6uMon33142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการรับรองเอกสาร จากผู้รับรองคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ราย ในการนี้ เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงขอนำส่งเอกสารการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป