ชื่อเรื่อง : ขอส่งตัวพนักงานเทศบาลสามัญ
ชื่อไฟล์ : Xe92Yw6Fri93610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เรื่อง ขอส่งตัวพนักงานเทศบาลสามัญ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งให้โอน (ย้าย) จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล (ก.พ.๗) จำนวน ๑ ชุด ๓. งบวันลา จำนวน ๑ ฉบับ ๔. หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย จำนวน ๑ ฉบับ ตาม มติคณะกรรมพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมือวันที่ ๒๕ตุลาคม๒๕๖๔ เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลสามัญโอน(ย้าย) ราย นางสมบูรณ์ กะมณี พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ เลขที่ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ๗๒-๒-๐๘-๖-๖-๐๐๐๓๙ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู อัตราเงินเดือน ๒๗,๖๔๐ บาท โอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ อัตราเงินเดือน ๒๗,๖๔๐ บาท นั้น ดังนั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซงจึงขอล่ง นางสมบูรณ์ กะมณี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และเมื่อพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้ว ได้เปรดแจ้งให้เทศบาลตำบลนาป่าแซง ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่