ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป้าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : nl50jpTTue21816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาป้าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ********************************* เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ยังคง พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อเป็นไปตาม มาตรการป้องกันตามหนังสือจังหวัดอำนาจเจริญด่วนที่ที่ อจ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๓๖ลว.๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทำการ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๓.๔ นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝืาระวังการแพร่ระบาดและป้องกัน การคิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ทั้ง ๗ แห่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑.หยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒.ให้ครูปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ๓ รูปแบบ คือ on-Line, on-Hand,๐ท-Dermand ๓.ให้ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรอบเครื่องเล่น อุปกรณ์ การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดอำนาจเจริญ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง