เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดาวโหลดเอกสาร
folder งานการเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 226
“นายอำเภอพาเข้าวัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร ช่วงเข้าพรรษา” ณ วัดอุดรมงคล บ้านนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
รายละเอียด : วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา นางดาราการณ์ ทองจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอปทุมราชวงศา ส่วนราชการในอำเภอปทุมราชวงศา ร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงเข้าพรรษา โดยมี นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง พร้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ครู ศพด. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน ประชาชนในตำบล ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่ พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป กิจกกรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม มีการฟังพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบต่อไป #ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร